free site builder

Huishoudelijk reglement

artikel 1

Wie lid wil worden van onze vereniging, moet aangesloten zijn of zich laten aansluiten bij Volley Vlaanderen. Op voorstel van de raad van bestuur, aanvaardt de algemene vergadering het lidmaatschap.

artikel 2

Elk lid, de effectieve leden en de toegetreden leden, aanvaardt onze statuten en het huishoudelijk reglement, en zal er zich ook naar gedragen. De statuten en het huishoudelijk reglement liggen ter inzage op de zetel van de vereniging, Melkerijweg 11 te Schepdaal.

artikel 3

Volgens artikel 2 van de statuten is de voertaal het Nederlands. Zowel de trainingen als het coachen van de matchen gebeuren in het Nederlands. Alle interne- als externe communicatie en briefwisseling gebeuren uitsluitend in het Nederlands.

artikel 4

Toegetreden leden moeten een lidgeld betalen. Wie zijn lidgeld niet, of laattijdig betaald, kan door de raad van bestuur verbod krijgen tot spelen.

artikel 5

Het bedrag van het lidgeld wordt bepaald door de raad van bestuur. Dit bedrag geldt voor één seizoen. Na ieder seizoen zal de raad van bestuur bepalen of het lidgeld al dan niet moet aangepast worden.

artikel 6

Het lidgeld kan onder geen enkel beding teruggevorderd worden. Het staat de raad van bestuur vrij, in specifieke gevallen, een beslissing te nemen, om aan een vraag voor, geheel of gedeeltelijke terugbetaling, tegemoet te komen.

artikel 7

Alle toegetreden leden moeten de zaken die hun toevertrouwd werden, ( training, truitjes, broekjes, sporttassen, e.a. ) beheren "als een goede huisvader". Wanneer toegetreden leden de club verlaten, moet de hierboven vernoemde kleding en sporttassen terugbezorgd worden aan de club. Het niet terugbezorgen van deze zaken, kan aanleiding geven tot een vraag om schadevergoeding. Het bedrag van de schadevergoeding wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

artikel 8

Wanneer een toegetreden lid zijn vrijheid heeft aangevraagd, en toch de club niet verlaat, moet binnen een door de Vlaamse Volleybalbond vastgestelde termijn, zijn vrijheidsaanvraag terug intrekken. De kosten die verbonden zijn aan het niet of laattijdig intrekken van deze vrijheidsaanvraag zijn ten laste van het toegetreden lid.

artikel 9

Bij het gebruik van de zaal Caerenberg, dient men het reglement van Caerenberg te respecteren. Wanneer men gebruik maakt van andere locaties, zowel voor training als voor matchen, dient men zich te schikken naar de plaatselijke reglementeringen.