Verzekering

Heb je een sportongeval gehad tijdens een wedstrijd of training kan je de ongevalsaangifte van Ethias hieronder downloaden en invullen. 

Nadat de voorziene rubrieken ingevuld zijn door het gekwetste lid of door één van de ouders (bij minderjarigen) dient de aangifte te worden bezorgd aan Jurgen Cooman, secretaris van de club, samen met het medisch attest (zit bij de aangifte) welke door de arts dient ingevuld te worden. 
Zorg ervoor dat alles zorgvuldig en volledig is ingevuld, vergeet niet te handtekenen op het einde van de aangifte, alsook een vignet van de mutualiteit te kleven op de voorziene plaats.
De secretaris zal het sportongeval na ontvangst van de aangifte online aanmelden bij Ethias en de documenten daarna zelf overmaken per post aan Ethias. Het dossiernummer zal je hierop worden medegedeeld. Stuur de aangifte dus NOOIT zelf rechtstreeks op naar Ethias.
 
Eens het dossier werd opgestart dient voortaan alles rechtstreeks met Ethias te worden geregeld, en niet meer via de club. 
Heb hierbij oog voor volgende zaken:
 
– Vermeld op alle doktersattesten, rekeningen of kastickets van de apotheek, facturen betreffende een eventuele hospitalisatie e.d. steeds direct het dossiernummer (bvb in de bovenmarge).
– Zorg ervoor dat je bij je mutualiteit een afrekening ontvangt waarop alle door jou betaalde bedragen en de door jou ontvangen terugbetalingen staan vermeld. Zodoende krijgt de verzekeringsmaatschappij snel een overzicht van de vergoeding die ze voor hun rekening moeten nemen.
– Denk eventueel ook aan de nodige attesten ingeval van werkonbekwaamheid.
– Eens genezen, zorg je voor een genezingssattest die dat bevestigt. Dit attest zal je dossier afsluiten. Een blanco genezingsattest kan je hieronder ook downloaden indien u nog geen genezingsattest zou hebben ontvangen van Ethias. 
– Maak van alle in te zenden stukken een fotokopie alvorens de originele stukken op te sturen.
– Schrijf ook de datum van verzenden op je eigen kopie. Zodoende blijf je steeds over alle gegevens beschikken moest er een probleem zijn met je dossier.
 
Een goede opvolging van deze regels zal de snelle afhandeling van je dossier zeker bevorderen.
Opgelet! Dit is zeer belangrijk!
 
Een gekwetste speler/speelster mag NIET spelen vooraleer hij/zij door de dokter speelgerechtigd (genezen) verklaard is. Hiervoor vult de dokter een “genezingsattest” in.
Ook dit moet door jezelf opgestuurd worden naar ETHIAS. (Maak eerst een kopie voor jezelf)
Vermeld op het attest ook je dossiernummer. (zie hoger)
 
Indien je opnieuw betrokken bent in een ongeval en betreffende een vorig letsel is nog geen genezingsattest binnen, wordt je door ETHIAS beschouwd als niet verzekerd voor het tweede ongeval omdat je nog niet speelgerechtigd was!

Verder nog ter info: alle documenten (behalve de aangifte zelf) kunnen opgestuurd worden naar:

ETHIAS Verzekeringen
Prins Bisschopssingel 73
3500 HASSELT
 
Algemeen nummer Ethias: 011/28.21.11
Rechtsreeks nummer van de beheerder van je dossier: 011/28.29.86