Huishoudelijk reglement

Volleybal is een ploegsport. Daarom zijn goede afspraken en teamspirit dus zeer belangrijk. Het huishoudelijk reglement toont een reeks regels en afspraken waarmee elke speler of speelster moet rekening houden, zowel op trainingen als matchen. Voor een goede club- en ploegwerking is het belangrijk dat deze duidelijke afspraken nauwgezet nagekomen worden door iedereen! Lees ze hieronder of download de pdf.

Artikel 1

Wie lid wil worden van onze vereniging, moet aangesloten zijn of zich laten aansluiten bij Volley Vlaanderen vzw (adres: Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde). Op voorstel van de raad van bestuur aanvaardt de algemene vergadering het lidmaatschap.

Artikel 2

Elk lid, de effectieve leden en de toegetreden leden, aanvaardt onze statuten, huishoudelijk reglement en het intern reglement over GDPR (de General Data Protection Regulation: de privacy verordening gaat over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’), en zal er zich ook naar gedragen. De statuten alsook het huishoudelijk reglement liggen ter inzage op de zetel van de vereniging (adres: Melkerijweg 11, 1703 Schepdaal) en bij de leden van Raad van Bestuur. Het huishoudelijk reglement is ook te lezen op de website www.volleyschepdaal.be

Artikel 3

Volgens artikel 2 van de statuten is de voertaal het Nederlands. Zowel de trainingen als het coachen van de matchen gebeuren in het Nederlands. Alle interne- als externe communicatie en briefwisseling gebeuren uitsluitend in het Nederlands.

Artikel 4

Toegetreden leden moeten een lidgeld betalen. De prijzen worden steeds voor de aanvang van het sportseizoen meegedeeld. De prijzen zijn ook terug te vinden op de website www.volleyschepdaal.be. Wie zijn lidgeld niet, of laattijdig betaald, kan door de raad van bestuur verbod krijgen tot spelen.

Artikel 5

Het bedrag van het lidgeld wordt bepaald door de raad van bestuur. Dit bedrag geldt voor één seizoen. Na ieder seizoen zal de raad van bestuur bepalen of het lidgeld al dan niet moet aangepast worden.

Artikel 6

Het lidgeld kan onder geen enkel beding teruggevorderd worden. Het staat de raad van bestuur vrij, in specifieke gevallen, een beslissing te nemen, om aan een vraag voor, geheel of gedeeltelijke terugbetaling, tegemoet te komen.

Artikel 7

Elke jeugdspeler of -speelster voert tijdens de match en trainingen de opdrachten uit die gegeven worden door de trainers, coaches of plaatsvervangend leden.

Artikel 8

Afzeggingen, niet-deelname aan wedstrijden, trainingen, stages en tornooien, worden steeds zo snel mogelijk verwittigd. Ten eerste, aan de verantwoordelijke trainers, en ten tweede, indien de trainers niet bereikt kunnen worden, aan de ploegverantwoordelijke indien de desbetreffende ploeg er één heeft.

Artikel 9

Elke jeugdspeler of speelster is zelf verantwoordelijk voor wedstrijduitrusting (training, truitjes, sweater, broekjes, sporttassen, e.a.). Elke beschadiging of verlies wordt onmiddellijk gesignaleerd aan de trainer of ploegverantwoordelijken. Het is niet toegelaten om de eigen naam van de speler/speelster of dergelijke op de wedstrijduitrusting te plaatsen. Wanneer toegetreden leden de club verlaten (door transfer of ontslag, enz..), moet de wedstrijduitrusting (sporttas inbegrepen) terugbezorgd worden aan de club binnen de 1 maand na de in kennisname van het verlaten van de club. Het niet terugbezorgen van deze zaken, kan aanleiding geven tot een vraag om schadevergoeding. Het bedrag van de schadevergoeding wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Het trainingspak of sweater dat door het lid zelf werd aangekocht, blijft eigendom van het lid.

Artikel 10

Overmatig alcohol- en/of druggebruik worden strikt verboden. Trainers en ploegverantwoordelijken mogen geen alcohol benutten 1 u voor aanvang van de training of match, en tijdens de training of match. Een overtreding hierop kan, bij beslissing van de Raad van Bestuur, uitsluiting bij de club tot gevolg hebben.

Artikel 11

Onenigheid tussen twee of meer jeugdspelers of speelsters moet onmiddellijk uitgepraat worden. Dit gebeurt onderling of door bemiddeling van de trainers of ploegverantwoordelijke of door minstens 2 bestuursleden.

Artikel 12

Iedereen is op de hoogte van de gedragscodes die gelden voor de ploeg: zowel de algemene gedragscode (huishoudelijk reglement), de wedstrijdcode als de trainingscode.

Artikel 13

Wij treden naar buiten als één ploeg. Alle activiteiten van de club (trainingen, wedstrijden, besprekingen etc.) worden stipt bijgewoond.

Artikel 14

Elke kwetsuur of revalidatie van het spelend lid wordt voor de aanvang van elke activiteit gemeld aan de trainer.

Artikel 15

Bij het gebruik van de zaal Caerenbergveld te Schepdaal, dient men het reglement van Caerenbergveld te respecteren. Wanneer men gebruik maakt van andere locaties (bvb. De Klimop), zowel voor trainingen als voor matchen, dient men zich te schikken naar de plaatselijke reglementeringen.